MX World Project Phoenix

MX World Project Phoenix

FACTS: ROOT OF PROBLEMS

1. Sharing 2.5% daily as a fixed rate for 13 months from November 2015 and allowing re-purchase of adpacks meant over USD 3 million too much money was earned by the members.
2. All cashflow problems have the root in the 2.5% fixed sharings.

SOLUTION: SOFT RESTART of the USD platform as a win-win compromise from Monday January 2, 2017

A – Get rid of balloon money:

1. Cut to ZERO the Main Balances of every member that has withdrawn more real money than put in. This means burn the active balloon money.
2. NO other Main Balance cuts.

B – Get rid of balloon adpacks:

1. Set ALL Adpacks of every member to EXPIRED and allocate the difference between TOTAL REAL MONEY DEPOSIT and TOTAL REAL MONEY WITHDRAWALS to a SPECIAL Balance called “Restart Balance”. This balance is dedicated to buy new Adpacks only and it will be unblocked step by step, depending on the daily difference between USD real money IN and money OUT transactions to have a balance in daily revenue sharings.
There will be no commissions from those purchases, because they were already paid in
the past.

FORMULA: Total Deposits minus Total Withdrawals minus Main Balance = Restart Balance
2. NOTES: This will cause that daily sharings are for REAL adpacks ONLY. No more balloon adpacks in the system. NO member will lose his/her deposits of real money with this rule.
C – Sharing System (for all currencies USD-EUR-BTC):
1. 65% of all real money adpack purchases through processors will be shared in a balanced ratio of the active adpacks into the Main Balance.
2. IMPORTANT TO KNOW:
a) As there will be no more balloon USD in the Main Balance any more (only real money deposits and real money sharings) the MAIN BALANCE must be treated as REAL MONEY balance. It will not be blown up to millions any more with balloon money.
b) Instead of feeding Payza or other processors with unnecessary fees, members can purchase adpacks from their Main Balance (as it always was) AND the referrers will earn REFERRAL COMMISSIONS on these purchases. This will not be balloon money.
3. 65% of all Main Balance purchases will be shared in daily sharings, same balanced ratio as real money adpack purchases through processors, because it must be treated as real money that has not been withdrawn and reduced by unnecessary processor fees.
4. We will reduce the maximum amount of adpacks per member to a lower number to increase the sharing amount per adpack, because too many adpacks in the system cause smaller daily sharing percentages (too many mouths to feed).

D – Commissions (for all currencies USD-EUR-BTC):

1. Allocate all commissions into the Ambassador Balances.
2. Ambassador Balances can be withdrawn daily OR transferred into the Main Balance.

E – Memberships:

1. USD Memberships (existing and new purchases)
Increase all membership upgrades that are already active up to: 120 days: so all existing USD memberships expire on March 31, 2017.
2. EUR + BTC Memberships (existing and new purchases)

Increase all membership upgrades that are already active up to: 60 days: so all existing EUR and BTC memberships expire on January 31, 2017

NOTE: This one-time gift is the company giving something back to the members because of the turmoil of the past few weeks.

F – PHASE 2 (everything mentioned above is PHASE 2 and it all starts on January 2):

1. No additional restrictions on USD cashout withdrawals from January 2, as there will be only real money in the Main Balance of the members.
2. USD advertising platform (also EURO and BITCOIN) are all BUSINESS-AS-NORMAL from January 2.

G – PHASE 3 (just some things coming your way in early 2017)

1. The much anticipated MX GAMES will be launched during early 2017 and will feature HIGH COMMISSIONS for the MX members.
2. The older software for 5 of the original MX MATRIX programs (MX1-MX3-MX7-MXF-MX20) will be upgraded to newer, more sophisticated software during the first quarter of 2017 for re-launch by April.
3. Our next MX Europe Tour with Janus and James hosting meetings in several cities is scheduled for early April 2017. See our MX Facebook group for exact event details.

MX World Project Phoenix
MX World Projekt Feniks

Najnowsze informacje od Janusa w sprawie dalszych zmian w MX World

Wideo oraz najważniejsze informacje

MX World Projekt Feniks

FAKTY: ŹRÓDŁO PROBLEMÓW
1. Stałe naliczenia 2,5% dziennie przez 13 miesięcy od listopada 2015 oraz zezwalanie na ponowne zakupy AdPaków, które doprowadziło do ponad 3,5 Milionów Dolarów nadwyżki w zarobkach dla użytkowników.
2. Wszystkie problemy z płynnością finansową spowodowane były tymi stałymi naliczeniami 2,5% dziennie.
ROZWIĄZANIE: ŁAGODNY PONOWNY START platformy DOLAROWEJ na zasadzie Wygrana-Wygrana od 2 Stycznia 2017

A – Pozbycie Się Balona Finansowego:
1. Zredukowanie Balansu Głównego do ZERA dla wszystkich użytkowników, którzy wypłacili Więcej niż Wpłacili. Co pozwoli na pozbycie się tego Balona Finansowego.
2. Będzie to JEDYNE cięcie Balansu Głównego.

B – Pozbycie Się Balona AdPacków:
1. ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH AdPaków oraz przeniesienie różnicy pomiędzy SUMĄ WPŁAT oraz SUMĄ WYPŁAT do specjalnego salda o nazwie ‘Restart Balance’. Ten Balans może zostać użyty tylko do zakupu nowych AdPacków I będzie stopniowo odblokowywany w zależności od różnicy dziennych WPŁAT I WYPŁAT Dolarowych do systemu, w celu zapewnienia zrównoważonego dziennego podziału zysków.
Nie Będzie wypłacana prowizja od tych zakupów, ponieważ została ona już wypłacona podczas pierwszych zakupów.

RÓWNANIE:
Wszystkie Wpłaty MINUS Wszystkie Wypłaty MINUS Balans Główny = Restart Balance

Niektórzy użytkownicy będą mieli ujemny ‘Restart Balance’ ponieważ mają więcej pieniędzy w swoim Balansie Głównym

2. UWAGA: To spowoduje, że dzienny podział zysków będzie TYLKO za PRAWDZIWE adpacki. NIKT nie straci swoich depozytów wpłaconych w Prawdziwych pieniądzach dzięki tej zasadzie.
C – System Podziału Zysków (dla wszystkich walut USD-EUR-BTC):
1. 65% wszystkich wpłat za adpacki przez procesory płatnicze będzie dzielone proporcjonalnie na wszystkie aktywne AdpAcki I wpłacana na Balans Głowny.
2. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:
a) Jako, że nie będzie już balona wirtualnych pieniędzy w Balansie Głownym (tylko realne wpłaty są dzielone) dlatego Balans Główny musi być traktowany jak PRAWDZIWE PIENIĄDZE. Już nigdy nie urośnie do miliona Wirtualnych Pieniędzy.

b) Zamiast karmić Payzę lub inne procesory ich niepotrzebnymi opłatami, użytkownicy mogą kupić AdPacki ze swojego Balansu Głownego (tak jak do tej pory) TYMSAMYM polecający zarobi PROWIZJĘ od zakupów POLECONYCH. To już nie będa wirtualne pieniądze.
3. 65% zakupów z Balansu Głównego będzie dzielone codziennie w tej samej proporcji jak zakupy z prawdziwych pieniędzy z procesorów płatniczych, ponieważ te pięniądze muszą być takżę traktowane jak Prawdziwe pieniądze, które nie zostały wypłącone przez co ograniczymy niepotrzebne koszta na opłaty procesorów płatniczych.
4. Ograniczymy maksymalną ilośc AdPacków jaką użytkownik może mieć w celu zwiększenia podziału zysków przypadających na jeden AdPack, ponieważ zbyt wiele AdPacków w systemie powoduje mniejsze procentowo naliczenia (zbyt wiele ust do karmienia)
D – PROWIZJE (dla wszystkich walut USD-EUR-BTC):
1. Wszystkie prowizje będą pojawiały się w Ambasador Balans.
2. Ambasador Balans będzie mógł być wypłacony lub przelany na Balans Główny.
E – Opłaty Członkowskie:
1. Abonament USD (obecne oraz nowo zakupione)
Przedłużymy wszystkie opłaty członkowskie, które są aktywne aż do 120 dni. Czyli wszystkie aktywne Abonamenty Dolarowe wygasną 31 Marca 2017.
2. Abonamenty EUR + BTC (obecne oraz nowo zakupione)
Przedłużymy wszystkie opłaty członkowskie, które są aktywne aż do 60 dni. Czyli wszystkie aktywne Abonamenty Euro I Bitcoin wygasną 31 Stycznia 2017.

UWAGA: To jest Jednorazowy Prezent od firmy dla użytkowników jako zadośćuczynienie za traumatyczne ostatnie tygodnie.
F – FAZA 2 (wszystko to co powyżej jest FAZĄ 2 i rozpoczyna się 2 Stycznia 2017):
1. Nie będzie żadnych dodatkowych limitów wypłat w Dolarach począwszy od 2 stycznia, ponieważ będą to tylko Prawdziwe pieniądze w Balansach Głównych użytkowników.
2. Platforma reklamowa USD (a także EURO i BITCOIN) rozpoczynają NORMALNE działanie os 2 stycznia.

G – FAZA 3 (kilka nowych rzeczy pojawiających się na początku roku 2017)

1. Oczekiwane przez wielu GRY MX wystartują na początku 2017 roku I ich zaletą będą DUŻE PROWIZJE.
2. Stare oprogramowanie 5 pierwszych programów Matrycowych (MX1-MX3-MX7-MXF-MX20) zostanie uaktualnione do nowszych bardziej zaawansowanych wersji w pierwszym kwartale 2017 roku I ponownie wystartuje w kwietniu.
3. Nasze kolejne Europejskie Tourne MX z Janusem i Jamesem będzie w kilku miastach na początku Kwietnia 2017. Dokładne informacje dotyczące spotkań znajdziesz na naszej grupie na Facebooku.


Rejestracja w MXWorld

rejestracja mxrevshare

MX World Projekt Feniks
MX World Project Phoenix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *